);

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem strony www.skleponline.karolinavalim.pl

Za pośrednictwem strony www.skleponline.karolinavalim.pl możliwy jest zakup kursu online MamaAcademy.

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Karolina Bugala-Valim, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Karolina Bugala-Valim,” z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 27B/1, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6262954212, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail hello@macierzynskiicodalej.pl oraz pod numerem telefonu +48 506 765 062.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.skleponline.karolinavalim.pl

b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

c) Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu – dostęp do kursu online (platformy subskrypcyjnej) MamaAcademy. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.

d) Regulamin – niniejszy regulamin,

e) Sprzedawca – Karolina Bugala-Valim, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Karolina Bugala-Valim,” z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 27B/1, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6262954212

f) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu.

 

§ 2

Zakup Produktu

1. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony sklepu. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

3. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisów:
a) tPay – Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

b) PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

5. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, płatność PayPal, BLIK, płatność kartą.

6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

7. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny jest na specjalnie dedykowanej platformie kursowej. Do Użytkownika wysyłane są automatycznie 2 wiadomości e-mail, w których znajduje się potwierdzenie zakupu z dokumentem sprzedaży, a także link do strony logowania oraz dane do logowania do konta klienta na platformie kursowej: login i hasło.

8. Dokonując zakupu, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie mu paragonu lub (jeśli sobie życzy) faktury dokumentującej zakup w postaci elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail. Paragon lub Faktura zostanie wysłana Użytkownikowi w ciągu 24 godzin od chwili skutecznego dokonania płatności. Faktura może być wystawiona zarówno na firmę, jak i osobę fizyczną i wymaga podania odpowiednich danych w trakcie dokonywania zakupu. 

 

§ 3

Korzystanie z Produktu

1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem hello@macierzynskiicodalej.pl.

4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Produktu.

6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności modułów MamaAcademy i daty ich premiery oraz zobowiązuje się informować Użytkownika drogą e-mailową w przypadku konieczności dokonania takowych zmian.

 

§ 4

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

§ 5

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. hello@macierzynskiicodalej.pl

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

 

§ 6

Dane osobowe

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2. Dane osobowe Użytkownika umieszczone w bazie danych Sprzedawca są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu.

3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§ 7

Pliki cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania procesu zakupowego, o którym mowa w § 2 Regulaminu.

3. Sprzedawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Sprzedawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować nieprawidłowości w procesie zakupowym, o którym mowa w § 2 Regulaminu.

 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 9

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Witaj w sklepie internetowym MamaAcademy!

 

© Karolina Bugała-Valim 2019 | +48 506 765 062 | hello@macierzynskiicodalej.pl |

Zrobione z  🧡

Polítyka prywatności  | Regulamin sklepu internetowego |